Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Predávajúci:

TOMA FLORA s.r.o.
sídlo: Priemyselná 10, 918 38 Trnava
IČO: 44883587, DIČ: 2022859069, IČ DPH: SK2022859069

zápis v registri: Okresný súd Trnava; Oddiel: Sro; Vložka číslo 24108/T


Článok 1.

Všeobecné ustanovenia

a. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.

b. Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby v tej prevádzke, kde bola služba poskytnutá, alebo kde bol tovar zakúpený:

názov a adresa prevádzky: TOMA FLORA s.r.o., Priemyselná 10, 918 38 Trnava

reklamácie vybavuje: (meno, funkcia, tel.č.): Lívia Tomášiková, manažér – 0905 289 523

c. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru alebo poskytnutí služby (faktúru, pokladničný blok) a popis chyby - dôvodu reklamácie. Reklamovaný tovar musí byť dôkladne zabalený, aby neprišlo počas prepravy k jeho poškodeniu. Reklamáciu odporúčame zaslať v predstihu predávajúcemu elektronickou poštou na adresu obchod@tomaflora.sk. Bez vyššie uvedeného zdokladovania je znemožnená identifikácia pôvodu a chyby tovaru.


Článok 2.

Druhy reklamácií a ich vybavenie

a) záručná reklamácia

Predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.

Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti), a to výmenou tovaru za bezchybný, alebo poskytnutím náhradnej služby. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní, alebo ak to nie je možné, zoberie vadný výrobok späť a vráti kúpnu cenu, alebo môže kupujúci požadovať primeranú zľavu. V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, kvôli ktorej bola zľava poskytnutá.

Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má. U živých rastlín sa jedná hlavne o spôsob zálievky, ochranu pred domácimi zvieratami a škodcami, odporúčaný spôsob zazimovania či vhodný typ pôdy na mieste výsadby. Na tieto skutočnosti bude zákazník upozornený obsluhujúcim personálom.

Všetky živé rastliny pred samotným predajom ešte raz dôkladne kontrolujeme a robíme všetko pre to, aby boli v čo najlepšom stave v momente, keď si ich kupujúci v predajni preberá. Ide však o živú vec, ktorá je citlivá na externé vplyvy, hlavne na chlad. Preto nemôžeme ručiť za rastliny, ktoré si kupujúci prevzal a opustil našu predajňu, viac ako 24 hodín.

Taktiež nie je dôvod na reklamáciu ak sú na keramickej nádobe (kvetináči) fľaky, dierky, odchylky vo farbe, keďže to má pôvod v samotnom procese výroby - vypaľovaniu v peci na to určenej. Taktiež nádoby (kvetináče) ručnej výroby a prírodného materiálu alebo machové produkty môžu mať mierne odchylky v štruktúre a farbe, nakoľko sú prírodného pôvodu. Ku každej jednej reklamácii však pristupujeme individuálne a snažíme sa ju vyriešiť k maximálnej spokojnosti.

b) reklamácia omylu v množstve, druhu, akosti, ceny, apod.

Osoba vybavujúca reklamácie ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a odstráni nedostatky. Tento druh reklamácie je možné uplatniť pri preberaní tovaru. Neskôr zistené nedostatky v množstve, druhu a akosti nebudú akceptované.


Článok 3.

Dĺžka záruky

Záručná doba je poskytovaná v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka. Pri osobitných druhoch tovaru sa môže vyskytnúť záručná lehota presahujúca zákonom stanovenú dobu. O takom výrobku bude zákazník vopred informovaný.


Článok 4.

Spôsob vybavenia reklamácie

a. Reklamácia sa uplatňuje u osoby uvedenej na tomto reklamačnom poriadku. V prípade zakúpeného tovaru, ktorého montáž alebo výsadbu nerealizovala naša spoločnosť je potrebné takýto tovar predložiť k reklamácii v mieste zakúpenia. V prípade reklamácie tovaru alebo služby dodanej „na kľúč" bude reklamácia vybavená v mieste dodávky/odberu.

b. O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane spotrebiteľ, originál sa založí. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne, a každá reklamácia sa zapíše do knihy evidencie reklamácií. V prípade, že reklamácii sa nevyhovelo, alebo nebola vybavená hneď, reklamačný list sa vypisuje trojmo – druhá kópia sa postúpi vedúcemu zamestnancovi.

6. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci písomne oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.


Článok 5.

Záverečné ustanovenia

a. Spoločnosť TOMA FLORA s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu tohto reklamačného poriadku.

b. Na vzťahy neupravené týmto reklamačným poriadkom sa primerane použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka

c. Na darčeky k tovaru nemožno vyššie uvedené uplatniť.


UPOZORNENIE

Vysádzaný rastlinný materiál je živý a vyžaduje si starostlivosť v podobe pravidelného a primeraného zalievania.

Rastliny sú citlivé na poškodenie domácimi zvieratami a škodcami. Moč zvierat a mechanické poškodenie zvieratami vplýva na vitalitu vysádzaného materiálu a ich pôsobenie nie je dôvodom pre reklamačné konanie.

Niektoré rastliny vyžadujú určitý typ pôdy. Výsadba do nevhodnej pôdy môže spôsobiť zníženie vitality rastliny, v krajnom prípade jej úhyn.

Vplyv na vitalitu majú i klimatické podmienky. Ich nepriaznivá konfigurácia môže spôsobiť zníženie vitality až úhyn vysádzaného materiálu. Za takto vzniknuté škody nemôže spoločnosť TOMA FLORA, spol. s r.o. zodpovedať, ak bol kupujúci o týchto rizikách oboznámený a zároveň poučený o spôsobe predchádzania ich negatívneho pôsobenia.

Niektoré rastliny je potrebné zazimovať vhodným spôsobom.

I v prípade maximálnej starostlivosti sa škodám spôsobeným klimatickými činiteľmi nedá vždy vyhnúť!


V Trnave, dňa 24.07.2009

Naši stáli zákazníci

Zobraziť všetkých zákaznikov
arval
arval
arval
arval
arval
arval
arval
arval
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info